Badania lokalnych zjawisk społecznych i gospodarczych

Podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lokalnego nie może się odbywać bez partycypacji społecznej. Jedną z form tej partycypacji są różnego rodzaju badania społeczności lokalnej pozwalające na zdiagnozowanie opinii społecznej w wielu istotnych kwestiach dotyczących wizji i celów rozwoju gminy/miasta/powiatu/regionu.

W ramach usług realizujemy:

  • badania jakości życia lokalnej społeczności: ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z różnych aspektów życia: ocena oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, rekreacji, budownictwa mieszkaniowego, bezpieczeństwa publicznego, środowiska naturalnego, inne,
  • badania identyfikujące problemy lokalne,
  • badania opinii społecznej na temat kierunków rozwoju samorządów,
  • badania na potrzeby konsultacji społecznych opracowywanych dokumentów strategicznych,
  • badania opinii mieszkańców o władzach lokalnych: ocena działalności burmistrza,  wójta, pracowników urzędu,
  • badania wizerunku miasta i polityki władz lokalnych,
  • badanie satysfakcji klientów z usług urzędów,
  • badania turystów, ich oczekiwań i preferencji,
  • badania przedsiębiorców i inwestorów, ich oczekiwań i preferencji,
  • inne badania.