Strategie, programy i analizy

Zarządzanie strategiczne oraz programowanie rozwoju gmin i miast jako całości, a także wybranych obszarów funkcjonowania samorządów, odgrywa coraz istotniejszą rolę, zwłaszcza w kontekście możliwości sięgania po fundusze unijne.

Zarządzanie to opiera się na dokumentach, mających charakter ogólny (strategiczny) lub sektorowy. Punktem wyjścia do opracowania tego typu dokumentów są różnego rodzaju analizy strategiczne, branżowe i funkcjonalne.

W ramach naszych usług opracowujemy i realizujemy:

 • strategie rozwoju lokalnego /regionalnego (gmin, miast, powiatów, obszarów funkcjonalnych, regionów),
 • programy rewitalizacji,
 • programy ochrony środowiska,
 • strategie rozwiązywania problemów społecznych,
 • strategie promocji,
 • koncepcje produktów turystycznych,
 • strategie rozwoju turystyki,
 • strategia pozyskiwania inwestorów,
 • analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/ powiatu/ miasta/ regionu,
 • analizy kluczowych sektorów gospodarki,
 • ewaluacje ex-ante i ex-post wdrażania strategii rozwoju i innych dokumentów oraz programów/projektów,
 • analizy identyfikacji endogenicznych potencjałów rozwoju gmin i miast oraz obszarów,
 • i inne dokumenty o charakterze strategicznym i programowym dla JST.